تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Morteza29/حس»

صفحه‌ای تازه حاوی «این یک فهرست از کلیهٔ سیاهه‌های حذف سریع که به وسیله این کاربر پیشنهاد شده‌...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «این یک فهرست از کلیهٔ سیاهه‌های حذف سریع که به وسیله این کاربر پیشنهاد شده‌...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۷۵۴

ویرایش