تفاوت میان نسخه‌های «فرارو»

پایگاه خبری-تحلیلی فرارو یکی از خبرگزاری‌های فعال در ایران است. مدیرمسئولی این سایت را محمد حسین خوشوقت بر عهده دارد. سردبیری آن را محمد نوین بر عهده دارد. فرارو به هیچ دسته و جناح و حزبی وابسته نیست
(پایگاه خبری-تحلیلی فرارو یکی از خبرگزاری‌های فعال در ایران است. مدیرمسئولی این سایت را محمد حسین خوشوقت بر عهده دارد. سردبیری آن را محمد نوین بر عهده دارد. فراروی از لجاظ خط و ربط سیاسی مستقل است.)
(پایگاه خبری-تحلیلی فرارو یکی از خبرگزاری‌های فعال در ایران است. مدیرمسئولی این سایت را محمد حسین خوشوقت بر عهده دارد. سردبیری آن را محمد نوین بر عهده دارد. فرارو به هیچ دسته و جناح و حزبی وابسته نیست)
}}
 
'''پایگاه خبری-تحلیلی فرارو''' یکی از خبرگزاری‌های فعال در [[ایران]] است. مدیرمسئولی این سایت را محمد حسین خوشوقت بر عهده دارد. سردبیری آن را محمد نوین بر عهده دارد. فرارویفرارو ازبه لجاظهیچ خطدسته و ربطجناح سیاسیو حزبی مستقلوابسته استنیست. <ref>[http://www.entekhab.ir/fa/news/20044/مدیر-مسئول-های-دو-سایت-فرارو-و-آفتاب-آزاد-شدند مدیر مسئول‌های دو سایت «فرارو» و «آفتاب» آزاد شدند]</ref>
 
== منابع ==
کاربر ناشناس