تفاوت میان نسخه‌های «هورمون محرکه تیروئید»

برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
به‌طور تخصصی تر نام دیگر این هورمون تیروتروپین است و میزان ترشح تیروکسین و تری یدوتیرونین از غده تیروئید را کنترل کرده و این هورمونها هم سرعت انجام واکنشهای شیمیایی داخل سلولی را در کل بدن کنترل می‌نمایند.
 
غده هیپوفیز با افزایش یا کاهش میزان ترشح هورمون TSH به تنظیم هورمونهای تیروئیدی کمک می کند و همین امر باعث شده تا به عنوان سنجشی در زمینه بیماری های تیروئید مورد استفاده قرار بگیرد، افزایش ترشح این هورمون از هیپوفیز به معنی کمبود هورمون تیروئیدی بوده و هیپوفیز با افزایش ترشح تلاش می کند تا میزان هورمون تیروئید را افزایش دهد و نیز کاهش آن به معنی ازدیاد هورمون های تیروئیدی در خون است که باید مورد بررسی پرکاری تیروئید قرارگیرد
 
== تنظیم غده تیروئید ==
۶۱

ویرایش