تفاوت میان نسخه‌های «زبان کره‌ای»

←‏الفبا: اصلاح
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏الفبا: اصلاح)
== الفبا ==
{{اصلی|هانگول}}
=== [[واکه|واکه‌ها]] ===
حروف صدادار:ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ
{| class="wikitable"
!نام
!شکل
!یادداشت
|-
|ئَه
|ㅏ
|صدای اَ می‌دهد
|-
|یَه
|ㅑ
|صدای یَ می‌دهد
|-
|ئِئُه
|ㅓ
|صدایی بین اُ و آ کوتاه می‌دهد که بیشتر شبیه اُ است
|-
|یِئُه
|ㅕ
|صدای یا می‌دهد که اُ آن مثل حرف قبلی تلفظ می‌شود
|-
|اُ
|ㅗ
|صدای اُ می‌دهد که کمی به او کوتاه هم شبیه است
|-
|یُ
|ㅛ
|صدای یُ می‌دهد اما اُ آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
|-
|ئو
|ㅜ
|صدای او کشیده (بلند) می‌دهد
|-
|یو
|ㅠ
|صدای یو می‌دهد که حرف یا او آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
|-
|ئو
|ㅡ
|صدای او کوتاه می‌دهد
|-
|ئی
|ㅣ
|صدای ای کشیده (بلند) می‌دهد
|}
 
=== [[همخوان|هم‌خوان‌ها]] ===
ㅏاین حرف صدای «آ» می‌دهد.
{| class="wikitable"
 
!نام
ㅑصدای «یا» می‌دهد
!شکل
 
!یادداشت
ㅓ این حرف صدایی بین «ُ» و «آ» کوتاه می‌دهد که بیشتر شبیه «ُ» است.
|-
 
|[[ㄱ|گیئوک (کیوک)]]
ㅕ این حرف صدای «یُ» می‌دهد که «ُ» آن مثل حرف قبلی تلفظ می‌شود
|ㄱ
 
|صدای ک یا گ می‌دهد البته همراه با کلمه صدایش یعنی مثل این است که ما در زبان فارسی به ا به تنهایی می گوییم الف اما در هنگام کلمه مثل آب می گوییم آ
ㅗ این حرف صدای «ُ» می‌دهد که کمی به او کوتاه هم شبیه است
|-
 
|[[ㄴ|نیئون]]
ㅛ این حرف صدای «یُ» می‌دهد اما «ُ» آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
|ㄴ
 
ㅜ این حرف |صدای «او» کشیده (بلند)ن می‌دهد
|-
 
|[[ㄷ|تیگوت]]
ㅠ این حرف صدای «یو» می‌دهد که حرف یا (او) آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
|ㄷ
 
|صدای این حرف صدایت «او»یا کوتاهد می‌دهد
|-
 
|یِ
ㅣاین حرف صدای «ای» کشیده (بلند) می‌دهد
|ㄹ
 
|صدای ر یا ل می‌دهد
حروف بی صدا: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
|-
 
|یِم
ㄱ این حرف صدای ک یا گ می‌دهد البته همراه با کلمه صدایش یعنی مثل این است که ما در زبان فارسی به ا به تنهایی می‌گوییم الف اما در هنگام کلمه مثل آب می‌گوییم آ
|ㅁ
 
|صدای «ن»م می‌دهد.
|-
 
|یِب
ㄷصدای «ت» یا «د» می‌دهد
|ㅂ
 
|صدای «ر»ب یا «ل»پ می‌دهد.
|-
 
|چیوئ
ㅁ صدای «م» می‌دهد
|ㅅ
 
ㅂ این حرف |صدای «ب»س یاو «پ»ش می‌دهد
|-
 
|یُم
ㅅ این حرف صدای س و ش می‌دهد (در انتهای هجا، صدای «ت» می‌دهد)
|ㅇ
 
|صدایی ندارد البته اول کلمه ولی در وسط کلمه صدا نگ دارد
ㅇ این حرف در ابتدای هجا بی‌صداست، ولی در انتهای هجا، صدای «نگ» می‌دهد
|-
 
|چیُ
ㅈ این حرف صدای «چ» یا «ج» می‌دهد
|ㅈ
 
|صدای اینچ حرفیا فقط صدای «چ»ج می‌دهد
|-
 
|چیِ
ㅋ این حرف صدای «ک» می‌دهد
|ㅊ
 
ㅌ این حرف|فقط صدای «ت»چ می‌دهد
|-
 
|کیُ
ㅍ این حرف صدای «پ» می‌دهد
|ㅋ
 
ㅎ این حرف صدای «ه» می‌دهد (در انتهای هجا، |صدای «ت»ک می‌دهد)
|-
|کیِ
|ㅌ
|صدای ت می‌دهد
|-
|کیُ(پ)
|ㅍ
|صدای پ می‌دهد
|-
|هیُ
|ㅎ
|صدای ه می‌دهد
|}
 
== منابع ==