تفاوت میان نسخه‌های «استلا امانوئل»

پخش مطلب صفحهٔ استلا امانوئل را به ستلا ایمانیوئل که تغییرمسیر بود منتقل کرد: طرز صحیح نوشتن امانوئل به صورت Emmanuel می باشد درحالی که Immanuel ایمانیوئل تلفظ می شود. ضمنا تلفظ Stella به صورت استلا غلط است و نام کوچک با مصوت e شروع نمی شود.
(پخش مطلب صفحهٔ استلا امانوئل را به ستلا ایمانیوئل که تغییرمسیر بود منتقل کرد: طرز صحیح نوشتن امانوئل به صورت Emmanuel می باشد درحالی که Immanuel ایمانیوئل تلفظ می شود. ضمنا تلفظ Stella به صورت استلا غلط است و نام کوچک با مصوت e شروع نمی شود.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
(بدون تفاوت)