تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

'''[[ییلاق|سردسير]] طايفه عالی‌محمودی'''
 
[[شهرستان اردل]] [[شهرستان بروجن]] [[شهرستان خانمیرزا]] [[شهرستان کوهرنگ]] و [[شهرستان لردگان]] از توابع [[چهارمحال و بختیاری|استان چهارمحال و بختیاری]].<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =ArashCarl KhazenSkutsch |نشانی= http://books.google.com/books?id=HMHcfc-WMB4CyXYKAgAAQBAJ&pg=PA50PA177&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CCoQ6AEwAg0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=haft%20lang&f=false |عنوان=TribesEncyclopedia and Empire onof the MarginsWorld's ofMinorities Nineteenth-Century Iran ppage.22176 | ناشر =[[دانشگاه واشینگتن|University of Washington]] |تاریخ =۲۰۰۹ |تاریخ بازبینی=۲۰۱۴}}</ref><ref name="iranicaonline">{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی = http://bookswww.googleiranicaonline.comorg/books?id=iMdtAAAAMAAJ&q=haftlang+bakhtiarvand&dq=haftlang+bakhtiarvand&hl=en&sa=X&ei=Kb4tVIn1GfOS7AaUvYDoDQ&ved=0CCEQ6AEwAQarticles/baktiari-tribe |عنوان =IranBAḴTĪĀRĪ Almanac and the Book of FactsTRIBE | ناشر =EchoEncyclopaedia of IranIranica |تاریخ =1970 |تاریخ بازبینیبازدید = ۸ ژانویه ۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.iranicaonlinebritannica.orgcom/uploadsEBchecked/filestopic/Bakhtiari49583/v3f5a081_t1_300.jpgBakhtyari |عنوان=نمودارBakhtyārī اجتماعی طوایف بختیاری| ناشر =[[دانشنامه ایرانیکابریتانیکا]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=3-25-2014}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.britannicairanicaonline.comorg/EBcheckeduploads/topicfiles/49583Bakhtiari/Bakhtyariv3f5a081_t1_300.jpg |عنوان=Bakhtyārīنمودار اجتماعی طوایف بختیاری| ناشر =[[دانشنامه بریتانیکاایرانیکا]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=3-25-2014}}</ref><ref name="iranicaonline">{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی = http://wwwbooks.iranicaonlinegoogle.orgcom/articles/baktiari-tribebooks?id=iMdtAAAAMAAJ&q=haftlang+bakhtiarvand&dq=haftlang+bakhtiarvand&hl=en&sa=X&ei=Kb4tVIn1GfOS7AaUvYDoDQ&ved=0CCEQ6AEwAQ |عنوان =BAḴTĪĀRĪIran TRIBEAlmanac and the Book of Facts | ناشر =EncyclopaediaEcho Iranicaof Iran |تاریخ =1970 |تاریخ بازدید بازبینی= ۸ ژانویه ۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده =CarlArash SkutschKhazen |نشانی= http://books.google.com/books?id=yXYKAgAAQBAJHMHcfc-WMB4C&pg=PA177PA50&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CE0Q6AEwCA0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=haft%20lang&f=false |عنوان=EncyclopediaTribes ofand Empire on the World'sMargins Minoritiesof pageNineteenth-Century Iran p.17622 | ناشر =[[دانشگاه واشینگتن|University of Washington]] |تاریخ =۲۰۰۹ |تاریخ بازبینی=۲۰۱۴}}</ref>
[[شهرستان اردل]] [[شهرستان بروجن]] [[شهرستان خانمیرزا]] [[شهرستان کوهرنگ]] و [[شهرستان لردگان]] از توابع [[چهارمحال و بختیاری|استان چهارمحال و بختیاری]].
 
<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Arash Khazen |نشانی=http://books.google.com/books?id=HMHcfc-WMB4C&pg=PA50&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=haft%20lang&f=false |عنوان=Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran p.22 | ناشر =[[دانشگاه واشینگتن|University of Washington]] |تاریخ =۲۰۰۹ |تاریخ بازبینی=۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://books.google.com/books?id=iMdtAAAAMAAJ&q=haftlang+bakhtiarvand&dq=haftlang+bakhtiarvand&hl=en&sa=X&ei=Kb4tVIn1GfOS7AaUvYDoDQ&ved=0CCEQ6AEwAQ |عنوان=Iran Almanac and the Book of Facts | ناشر =Echo of Iran |تاریخ =1970 |تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.iranicaonline.org/uploads/files/Bakhtiari/v3f5a081_t1_300.jpg |عنوان=نمودار اجتماعی طوایف بختیاری| ناشر =[[دانشنامه ایرانیکا]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/49583/Bakhtyari |عنوان=Bakhtyārī | ناشر =[[دانشنامه بریتانیکا]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=3-25-2014}}</ref><ref name="iranicaonline">{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/baktiari-tribe |عنوان =BAḴTĪĀRĪ TRIBE | ناشر =Encyclopaedia Iranica |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۸ ژانویه ۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Carl Skutsch |نشانی= http://books.google.com/books?id=yXYKAgAAQBAJ&pg=PA177&dq=haft+lang&hl=en&sa=X&ei=5Cs0VK7_JY_kaI3igbgF&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=haft%20lang&f=false|عنوان=Encyclopedia of the World's Minorities page.176 | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== طایفه عالی محمودی ساکن ایذه ==
۲۹۶

ویرایش