تفاوت میان نسخه‌های «عالی محمودی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* تش شهولی وند
* تش شیخ عالی وند
*این تش ها اصل عالی محمودی هستن بقیعوچند وارداتهتا هستنتیره درهم چنددرچند سال اخیر که جایه گاهیجایگاهی نداشتمنداشتند پناهپناهنده هنده شدن و با طایفه عالی محمودی هم طلایع شدن
*احمد میرحاجی
*عبده وند
کاربر ناشناس