تفاوت میان نسخه‌های «دوچرخه‌سواری»

مسابقات دوچرخه‌سواری
(تجهیزات)
(مسابقات دوچرخه‌سواری)
 
تایم تریل کوهستان
 
دانهیل
 
فریراید
 
۲:دوچرخه‌سواری جاده:
 
تک مرحله ای
 
دور حزوی
 
سایکل کراس
کاربر ناشناس