دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏تفسیر دم‌سنجی: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
۱ - ظرفیت کل ریوی (Total Lung Capacity) یا TLC: عبارت است از حداکثر مقدار هوایی که ریه‌ها می‌توانند در خود جا دهد که مجموع RVو VC می‌باشد.
 
۲ - ظرفیت حیاتی (Vital Capacity) یا VC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان پس از یک دم بسیارعمیق با یک بازدم عمیق بهاز شش ها بیرونخارج فرستادکرد. (نمودار مقابل)
 
۳ - ظرفیت دمی (Inspiratory Capacity) یا IC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان در انتهای یک بازدم معمولی وارد ریه‌ها کرد.
کاربر ناشناس