تفاوت میان نسخه‌های «بحث:فرخد (مشهد)»

DTK01 صفحهٔ بحث:فرخد (مشهد) را به بحث:فرخد منتقل کرد: کاربرد دیگر پیدا نشد
(DTK01 صفحهٔ بحث:فرخد (مشهد) را به بحث:فرخد منتقل کرد: کاربرد دیگر پیدا نشد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)