تفاوت میان نسخه‌های «بحث:ستاره داوود»

بدون خلاصه ویرایش
توضيحات بيشتر در آدرس :
http://www.ki2100.com/mat/davidstar.htm
این نظر یک کاربر است که ستاره داوود به هیچ وجه نسبتی با داوود نبی دارد و از این نکته که میان برخی فرقه های غیر سامی و حتی گروهی از شیطان پرست ها نیز استفاده می شود می توان استنباط کرد که به عنوان یک نماد جادو از آن استفاده می شده و می شود.