تفاوت میان نسخه‌های «صفت مغلوب»

۱. به نسبت مساوی در فرزندان پسر و دختر احتمال بروز دارند.
 
۲. اگر یکی از والدین مبتلا باشد حداکثر ۵۰٪ احتمال ابتلای فرزندان وجود دارد (صرفنظر از جهش و بروز). اگر والدوالدین بیماربیمار، هتروزیگوت باشدباشند احتمال بیماری نوزادان یک چهارم است.
 
۳. این نوع بیماری‌ها اغلب متابولیک و نقص آنزیمی هستند و حاصل ازدواج فامیلی.
کاربر ناشناس