تفاوت میان نسخه‌های «عبدالملک بن مروان»

برگردانی به نسخه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ پاتریشیا67
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(برگردانی به نسخه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ پاتریشیا67)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری واگردانی دستی
| همسر ۳ = فاطمه بنت هشام
| کاخ =
| دودمان = [[مروانیانامویان]]
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =