تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می‌شوند که امیر و حکمران [[حجاز]] بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.
 
بعد از [[جنگ جهانی اول]]، سرزمینهاییسرزمین هایی مانند [[عراق]] و [[اردن]] و [[فلسطین]] تحتزیر قیومیت [[انگلیس]] قرار گرفت. فرزندان [[شریف حسین]] با حمایت انگلیس، دولت‌های جدیدی را در عراق و اردن پایه‌ریزی نموده و حکم رانی کردند. پسر ارشد وی [[شریف علی]] مدتی امیر و حکمران [[حجاز]] بود. دو پسر دیگر او [[عبدالله اول|عبدالله]] و [[فیصل اول|فیصل]] به عنوان پادشاه بر اردن و عراق حکومت کردند.
 
== سلسله هاشمی در عراق ==