تفاوت میان نسخه‌های «تشبیه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
تشبیه را به چهار رکن: مشبه، مشبه‌ٌبه، ادات تشبیه و وجه شبه تقسیم کرده‌اند که مشبه و مشبه‌ٌبه را که در اصطلاح طرفین تشبیه می‌نامند، دو رکن اصلی تشبیه به شمار می‌آیند.
 
۱-مشبّه: کلمه‌ای است که آن را به چیز دیگریگر مانند کرده‌اند.یا کلمه ای است که چیزی به آن مانند شده‌است.
 
۲-مشبه به: چیزی که مشبّه ، به آن مانندشده را مشبّه‌به می‌گویند.
کاربر ناشناس