تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سرزمین‌هایی که ایتالیایی یک زبان رسمی در آنجا است»