تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

=== B ===
'''[[Balanta language|Balanta]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان بامبارایی]]''':
* see ''[[#M|Manding]]''
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Bariba language|Bariba]]''':
 
'''[[Bassari language|Bassari]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Bedik language|Bedik]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان بلاروسی]]''':
 
'''[[Bomu language|Bomu]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان بوسنیایی]]''':
 
'''[[Bozo language|Bozo]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Buduma language|Buduma]]''':
=== D ===
'''[[Dagaare language|Dagaare]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[زبان داگبانی]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[زبان دانگمه]]'''
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[زبان دانمارکی]]''':
'''[[Dioula language|Dioula]]''':
* see ''[[#M|Manding]]''
* [[بورکینافاسو]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Mossi language|Mossi]] and other languages, theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Escarpment Dogon|Dogon]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان هلندی]]''':
 
'''[[زبان اوه‌ای]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]] [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
* [[توگو]] (همراه با [[زبان فرانسوی]] و [[Kabye language|Kabye]])
 
'''[[زبان فولانی]]''':
* [[بنین]] (یک زبان ملی همراه با [[Aja-Gbe language|Aja-Gbe]], [[Anii language|Anii]], [[Bariba language|Bariba]], [[Biali language|Biali]], [[Boko language|Boko]], [[Dendi language|Dendi]], [[Fon language|Fon-Gbe]], [[Foodo language|Foodo]], [[Gen language|Gen-Gbe]], [[Lukpa language|Lukpa]], [[Mbelime language|Mbelime]], [[Nateni language|Nateni]], [[Tammari language|Tammari]], [[Waama language|Waama]], [[Waci Gbe language|Waci-Gbe]], [[Yobe language|Yobe]], [[Yom language|Yom]], [[Pherá language|Xwela-Gbe]], [[زبان یوروبایی]]، زبان رسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[بورکینافاسو]] (یک زبان ملی همراه با [[Dioula language|Dioula]], [[Mossi language|Mossi]] and other languages, theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[موریتانی]] (یک زبان ملی همراه با [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان عربی]])
* [[نیجر]] (همراه با [[زبان فرانسوی]]، [[زبان عربی]]، [[Buduma language|Buduma]], [[Gourmanché language|Gourmanché]], [[زبان هوسه]]، [[زبان کنوری]]، [[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], [[Tasawaq language|Tasawaq]], [[Tebu language|Tebu]])<ref name="Niger"/>
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== G ===
'''[[زبان گا]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[گیلیک اسکاتلندی]]''':
 
'''[[Gonja language|Gonja]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Kasem language|Kasem]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[Gourmanché language|Gourmanché]]'''
 
'''[[عربی حسانی]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان هوسه]]''':
 
'''[[Jola language|Jola]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== K ===
 
'''[[Kasem language|Kasem]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Nzema language|Nzema]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
'''[[زبان قزاقی]]''':
 
'''[[Kissi language|Kissi]]'''
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان‌های خویسان]]''':
 
'''[[Kpelle language|Kpelle]]''':
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kissi language|Kissi]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان‌های کردی]]''':
'''[[Malinke language|Malinke]]''':
* see ''[[#M|Manding]]''
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان مالتی]]''':
 
'''[[Mamara language|Mamara]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Manding languages|Manding]] ([[زبان مندیکا]]، [[Malinke language|Malinke]])''':
'''[[زبان مندیکا]]''':
* see ''[[#M|Manding]]''
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Mandjak language|Mandjak]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Mankanya language|Mankanya]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان مانکس]]''':
 
'''[[Mossi language|Mossi]]''':
* [[بورکینافاسو]] (یک زبان ملی همراه با [[Dioula language|Dioula]], [[زبان فولانی]] and other languages, theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== N ===
 
'''[[Noon language|Noon]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان سوتوی شمالی]]''':
 
'''[[Nzema language|Nzema]]''':
* [[غنا]] (یک زبان تحت حمایت دولت همراه با [[زبان اکانی]] (Akuapem Twi, Ashante Twi, Fante), [[زبان اوه‌ای]]، [[Dagaare language|Dagaare]], [[زبان داگبانی]]، [[زبان دانگمه]]، [[زبان گا]]، [[Gonja language|Gonja]], [[Kasem language|Kasem]], theزبان official language isرسمی [[زبان انگلیسی]])
 
=== O ===
'''[[Oniyan language|Oniyan]]''':
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان آسی]]''':
=== S ===
'''[[Safen language|Safen]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان ساموآیی]]'''
 
'''[[زبان سرر]]''':
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[Soninke language|Soninke]], [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Seychellois Creole]]'''
 
'''[[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[نیجر]] (همراه با [[زبان فرانسوی]]، [[زبان عربی]]، [[Buduma language|Buduma]], [[زبان فولانی]]، [[Gourmanché language|Gourmanché]], [[زبان هوسه]]، [[زبان کنوری]]، [[Tamasheq language|Tamasheq]], [[Tasawaq language|Tasawaq]], [[Tebu language|Tebu]])<ref name="Niger"/>
 
'''[[Soninke language|Soninke]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Syenara language|Syenara]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[موریتانی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان عربی]])
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[زبان ولوف]]، theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان سوتو]]''':
 
'''[[Susu language|Susu]]''':
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان سواحلی]]''':
 
'''[[Syenara language|Syenara]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Tamasheq language|Tamasheq]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== T ===
 
'''[[زبان طوارقی]]''':
* [[مالی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان بامبارایی]]، [[Bomu language|Bomu]], [[Bozo language|Bozo]], [[Escarpment Dogon|Dogon]], [[زبان فولانی]]، [[Mamara language|Mamara]], [[Songhay language|Songhay]], [[Soninke language|Soninke]], [[Syenara language|Syenara]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
* [[نیجر]] (همراه با [[زبان فرانسوی]]، [[زبان عربی]]، [[Buduma language|Buduma]], [[زبان فولانی]]، [[Gourmanché language|Gourmanché]], [[زبان هوسه]]، [[زبان کنوری]]، [[Songhay language|Songhay]]-[[Zarma language|Zarma]], [[Tasawaq language|Tasawaq]], [[Tebu language|Tebu]])<ref name="Niger"/>
 
 
'''[[Toma language|Toma]]''':
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Oniyan language|Oniyan]], [[Wamey language|Wamey]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]]''':
 
'''[[Wamey language|Wamey]]''':
* [[گینه]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Kissi language|Kissi]], [[Kpelle language|Kpelle]], [[Malinke language|Malinke]], [[Susu language|Susu]], [[Toma language|Toma]], [[Oniyan language|Oniyan]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
'''[[زبان ولزی]]''':
 
'''[[زبان ولوف]]''':
* [[موریتانی]] (یک زبان ملی همراه با [[زبان فولانی]]، [[Soninke language|Soninke]], theزبان official language isرسمی [[زبان عربی]])
* [[سنگال]] (یک زبان ملی همراه با [[Balanta language|Balanta]], [[Bassari language|Bassari]], [[Bedik language|Bedik]], [[زبان فولانی]]، [[عربی حسانی]], [[Jola language|Jola]], [[زبان مندیکا]]، [[Mandjak language|Mandjak]], [[Mankanya language|Mankanya]], [[Noon language|Noon]], [[Safen language|Safen]], [[زبان سرر]]، [[Soninke language|Soninke]], theزبان official language isرسمی [[زبان فرانسوی]])
 
=== X ===