تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

(←‏M: ابرابزار)
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[Northern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''Ndebele''' ([[Northern Ndebele language|Northernشمالی]]):
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''جنوبیSouthern]]):
'''Ndebele''' ([[Southern Ndebele language|Southern]]):
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان نپالی]]''':
 
'''[[New Zealand Sign Language]]''':
* نیوزیلند (همراه با انگلیسی و مائوری)
* New Zealand (with English and Māori)
 
'''[[Noon language|Noon]]''':
 
'''[[زبان سوتوی شمالی]]''':
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، Englishانگلیسی, [[Southern Ndebele language|Ndebele]], [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>
 
'''[[زبان نروژی]]''':