تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

* [[زیمبابوه]] (همراه با [[زبان انگلیسی]]، [[زبان شونا]]، [[زبان چوایی]]، [[Sena language|Chirbawe]], [[Kalanga language|Kalanga]], [[زبان‌های خویسان]]، [[Nambya language|Nambya]], [[Ndau dialect|Ndau]], [[Zimbabwean sign languages|Zimbabwean sign language]], [[Tonga language (Zambia and Zimbabwe)|Tonga]], [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]])<ref name="Zimbabwe"/>
 
'''Ndebele''' ([[Southern Ndebele language|جنوبی]]):
'''جنوبیSouthern]]):
* [[آفریقای جنوبی]] (همراه با [[آفریکانس]]، انگلیسی, [[زبان سوتوی شمالی]]، [[زبان سوتو]]، [[زبان سوازی]]، [[زبان شنگانی]]، [[زبان تسوانا]]، [[زبان وندا]]، [[زبان خوسایی]]، [[زبان زولو]])<ref name=ZAR/>