تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زبان‌های رسمی»

←‏U: ابرابزار
(←‏U: ابرابزار)
'''[[زبان اوکراینی]]''':
* [[اوکراین]]
* [[ترانس‌نیستریا]] (withهمراه Moldovanبا andمولداویایی Russian;و روسی؛ استقلالش مورد مناقشه است)<ref name=Transnistria/>
 
'''[[زبان اردو]]''':
* [[پاکستان]] (withهمراه Englishبا انگلیسی)
* [[هند]] (Urdu dialect and in script it is Sanscritهمراه با ۲۱ زبان محلی دیگر و [[زبان انگلیسی]] به عنوان زبان پیوندی)
* [[فیجی]] (withهمراه Englishبا andانگلیسی Bauو Fijian;فیجیایی، knownدر constitutionallyقانون asاساسی ''Hindustani''از asآن anبه umbrellaعنوان termهندوستانی toیاد coverشده تا [[زبان اردوهندی]]، asرا wellنیز asپوشش Hindiدهد.)
 
'''[[زبان ازبکی]]''':