جایی که قلب آنجاست (فیلم ۲۰۰۰): تفاوت میان نسخه‌ها