تفاوت میان نسخه‌های «بحث:نواف الاحمد الجابر الصباح»

Hamedvahid صفحهٔ بحث:نواف الاحمد الجابر الصباح را به بحث:نواف احمد جابر الصباح منتقل کرد: هماهنگ سازی با دیگر اسامی همسان
(Hamedvahid صفحهٔ بحث:نواف الاحمد الجابر الصباح را به بحث:نواف احمد جابر الصباح منتقل کرد: هماهنگ سازی با دیگر اسامی همسان)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)