تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان کنونی با طولانی‌ترین دوره حکمرانی»

خنثی‌سازی ویرایش 30098217 از Hamedvahid (بحث)
برچسب: برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 30098217 از Hamedvahid (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
! زاده
! آغاز حکومت
! مرگ یا پایان حکومت
! مدت حکومت
|-
| ۱
| [[بهومیبول آدولیادج]]
| [[تایلند]]
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1927|12|5}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1946|6|9}}
|
| {{age in years and days|1946|6|9}}
|-
| ۲
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1926|4|21}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1952|2|6}}
|
| {{age in years and days|1952|2|6}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1927|11|28}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1958|7|14}}
|
| {{age in years and days|1958|7|14}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1934|5|10}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1960|1|4}}
|
| {{age in years and days|1960|1|4}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1946|7|15}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1967|10|5}}
|
| {{age in years and days|1967|10|5}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1948|7|14}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1968|9|17}}
|
| {{age in years and days|1968|9|17}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1940|11|18}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1970|7|23}}
|
| {{age in years and days|1970|7|23}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1940|4|16}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1972|1|14}}
|
| {{age in years and days|1972|1|14}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1939|7|2}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1972|1|25}}
|
| {{age in years and days|1972|2|1}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1946|4|30}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1973|9|15}}
|
| {{age in years and days|1973|9|15}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1930|10|24}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1974|5|7}}
|
| {{age in years and days|1974|5|7}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1948|8|25}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1974|9|18}}
|
| {{age in years and days|1974|9|18}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1938|1|5}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1975|11|22}}
|
| {{age in years and days|1975|11|22}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1931}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1981|9|6}}
|
| {{age in years and days|1981|9|6}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1928|4|19}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1984|2|3}}
|
| {{age in years and days|1984|2|3}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1968|4|19}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1986|4|25}}
|
| {{age in years and days|1986|4|25}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1933|12|23}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1989|1|7}}
|
| {{age in years and days|1989|1|7}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1946|4|2}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1989|3|7}}
|
| {{age in years and days|1989|03|07}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1945|2|14}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1989|11|13}}
|
| {{age in years and days|1989|11|13}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1963|7|17}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1990|11|12}}
|
| {{age in years and days|1990|11|12}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1937|2|21}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1991|1|17}}
|
| {{age in years and days|1991|1|17}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1955|4|13}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1993|7|24}}
|
| {{age in years and days|1993|7|24}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1992|4|16}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1995|9|13}}
|
| {{age in years and days|1995|9|13}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1962|1|22}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1998|5|15}}
|
| {{age in years and days|1998|5|15}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1962|1|30}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1999|2|7}}
|
| {{age in years and days|1999|2|7}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1950|1|28}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1999|3|6}}
|
| {{age in years and days|1999|3|6}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1950|5|6}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1999|4|26}}
|
| {{age in years and days|1999|4|26}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1938|5|7}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1999|5|26}}
|
| {{age in years and days|1999|5|26}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1963|8|21}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1999|7|23}}
|
| {{age in years and days|1999|7|23}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1943|5|16}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2000|4|17}}
|
| {{age in years and days|2000|4|17}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1955|4|16}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2000|10|7}}
|
| {{age in years and days|2000|10|7}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1945|10|24}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2001|11|21}}
|
| {{age in years and days|2001|11|21}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1953|5|14}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2004|10|14}}
|
| {{age in years and days|2004|10|14}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1945|1|25}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2004|11|3}}
|
| {{age in years and days|2004|11|3}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1958|3|14}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2005|4|6}}
|
| {{age in years and days|2005|4|6}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1949|7|22}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2006|1|4}}
|
| {{age in years and days|2006|1|4}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1929|6|6}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2006|1|29}}
| {{age in years and days|19462006|61|929}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2020|9|29}}
| {{Ayd|2006|1|29|2020|09|29}}
|-
| ۳۸
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1955|4|21}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2006|8|21}}
|
| {{age in years and days|2006|8|21}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1980|2|21}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2006|12|15}}
|
|{{age in years and days|2006|12|15}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1940}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2008|6|25}}
|
| {{age in years and days|2008|6|25}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1948|1|14}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2008|12|29}}
|
| {{age in years and days|2008|12|29}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1952|10|1}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2009|1|2}}
|
| {{age in years and days|2009|1|2}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1953}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2009|10|19}}
|
| {{age in years and days|2009|10|19}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1958|11|22}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2010|1|22}}
|
| {{age in years and days|2010|1|22}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1939}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2010|7|7}}
|
| {{age in years and days|2010|7|7}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1969|10|6}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2010|9|13}}
|
| {{age in years and days|2010|9|13}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1956|2|10}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2010|10|27}}
|
| {{age in years and days|2010|10|27}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1959|7|12}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2012|3|18}}
|
| {{age in years and days|2012|3|18}}
|-
| {{میلادی|link=off|format=dmy|1935|12|31}}
| {{میلادی|link=off|format=dmy|2015|1|22}}
|
| {{age in years and days|2015|1|22}}
|}