تفاوت میان نسخه‌های «بحث:انجدان (گیاه)»

هما فیزیک صفحهٔ بحث:انجدان (گیاه) را به بحث:انگدان (گیاه) منتقل کرد: انجدان عربی است
(هما فیزیک صفحهٔ بحث:انجدان (گیاه) را به بحث:انگدان (گیاه) منتقل کرد: انجدان عربی است)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)