اصول دین: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ ویرایش Oloumej (بحث) برگردانی شد (توینکل)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
(۱ ویرایش Oloumej (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
# مورد فهرست شماره‌ای
{{اسلام}}
'''اصول دین''' پایه‌های اعتقادی شیعه دوازده امامی است که به اعتقاد شیعیان نخست باید به آن‌ها ایمان آورد و سپس به [[فروع دین|فروعی]] که از آن برخواسته‌است پای‌بند بود. اصول دین مربوط به اعتقاد است و [[فروع دین]] مربوط به عمل.<ref>فرهنگ معارف اسلامی، ۱/۲۲۲</ref> اصول دین [[توحید]]، [[نبوت]]، [[معاد]]، [[عدل]] و [[امامت]] هستند؛ و در زبان‌ها، زمان‌ها و اقوام مختلف صورت‌های متفاوتی به خود گرفته‌است.
== اصول [[شیعه|تشیع]] ==
{{اصلی|اصول تشیع}}
اصول مذهب در نزد شیعه پنج تاست که به شرح ذیل است .البته توحید، نبوت و معاد اصول دین اسلام اند و دو اصل امامت و عدل از اصول تشیع هستند و هر کس به آن‌ها ایمان ندارد از مذهب شیعه بیرون است؛ گرچه از اسلام بیرون نیست.
# '''[[توحید]]''': به معنای یگانگی [[الله|خداوند متعال]] است.
# '''[[عدل]]''': به معنای آن است که افعال [[الله|خداوند متعال]] از سر دادگری و شایستگی است و به هیچ‌کس ستم نمی‌کند و هر چیزی را در جای خویش نگه می‌دارد و با هر موجودی، چنان‌که شایسته‌است رفتار می‌کند.