تفاوت میان نسخه‌های «الگو:Infobox political division»

بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار)
 
| rowclass45 = mergedrow
| label45 = Foundedبنیانگذاری byشده توسط
| data45 = {{{founder|}}}
 
 
| rowclass48 = {{#if:{{{capital|}}}|mergedrow}}
| label48 = {{#if:{{{admin_center_type|}}}| {{{admin_center_type}}} | Administrativeمرکز centerاداری }}
| data48 = {{#switch:{{{admin_center|}}}
|capital | =
 
| rowclass49 = {{#if:{{{capital|}}}{{{admin_center|}}}|mergedbottomrow}}
| label49 = Largestبزرگترین {{{largest_settlement_type|cityشهر}}}
| data49 = {{#ifeq: {{#ifeq:{{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}}|capital
|capital<!--
}}
 
| label52 = Officialزبان(های) languagesرایج
| data52 = {{{official_languages|}}}
| rowclass53 = mergedrow
| data60 = {{{religion|}}}
 
| label61 = [[نام اهلیت|نام(های) اهلیت]]
| data61 = {{#if:{{{demonym|}}}
|{{#ifexist:{{{demonym}}} people
| data64 = {{#if:{{{leader_name1|}}}|{{Infobox country/multirow|{{{leader_title1|}}} |{{{leader_name1|}}} |{{{leader_title2|}}} |{{{leader_name2|}}} |{{{leader_title3|}}} |{{{leader_name3|}}} |{{{leader_title4|}}} |{{{leader_name4|}}} |{{{leader_title5|}}} |{{{leader_name5|}}} |{{{leader_title6|}}} |{{{leader_name6|}}} |{{{leader_title7|}}} |{{{leader_name7|}}} |{{{leader_title8|}}} |{{{leader_name8|}}} |{{{leader_title9|}}} |{{{leader_name9|}}} |{{{leader_title10|}}} |{{{leader_name10|}}} |{{{leader_title11|}}} |{{{leader_name11|}}} |{{{leader_title12|}}} |{{{leader_name12|}}} |{{{leader_title13|}}} |{{{leader_name13|}}} |{{{leader_title14|}}} |{{{leader_name14|}}} |{{{leader_title15|}}} |{{{leader_name15|}}} }} }}
 
| label65 = Legislatureقانونگذاری
| data65 = {{{legislature|}}}
| rowclass66 = mergedrow
 
| rowclass71 = {{#if:{{{area_label2|}}}{{{area_label3|}}}{{{percent_water|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label71 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">• Waterآبها</div>
| data71 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_acre|}}}
|{{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}
 
| rowclass81 = {{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label81 = Highestبالاترین elevationارتفاع<div style="font-weight:normal;display:inline;">{{{elevation_max_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_max_point|}}}|&#32;({{{elevation_max_point}}})}}</div>
| data81 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}
|{{infobox settlement/lengthdisp
 
| rowclass83 = {{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label83 = Lowestکمترین elevationارتفاع<div style="font-weight:normal;display:inline;">{{{elevation_min_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_min_point|}}}|&#32;({{{elevation_min_point}}})}}</div>
| data83 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}
|{{infobox settlement/lengthdisp
<!-- ***Elevation min rank*** -->
| rowclass84 = mergedrow
| label84 = • Rankرتبه
| data84 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}|{{{elevation_min_rank|}}}}}
 
}}
| rowclass111= mergedrow
| label111= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">• Totalکل</div>
| data111= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}
|{{{GDP_PPP}}}<!--
}}
| rowclass115= mergedbottomrow
| label115= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">• Per capitaسرانه</div>
| data115= {{#if:{{{GDP_nominal_per_capita|}}}
| {{{GDP_nominal_per_capita}}}<!--
 
| rowclass121 = mergedrow
| label121 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;"> • Summerتابستان ([[ساعت تابستانی]])</div>
| data121 = {{#if:{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}
|[[UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]] {{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|({{{timezone1_DST|{{{timezone_DST}}}}}})}}
 
| rowclass123 = mergedrow
| label123 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;"> • Summerتابستان ([[ساعت تابستانی]])</div>
| data123 = {{#if:{{{utc_offset2_DST|}}}|[[UTC{{{utc_offset2_DST|}}}]] {{#if:{{{timezone2_DST|}}}|({{{timezone2_DST|}}})}}
|{{{timezone2_DST|}}}
 
<!-- ***Driving side*** -->
| label132= [[جهت رانندگی در کشورهای مختلف|جهت رانندگی]]
| data132= {{#if:{{{drives_on|}}} | {{lcfirst:{{{drives_on}}}}} }}
 
 
<!-- ccTLD-->
| label137= [[دامنه سطح‌بالای کد کشوری|دامنه سطح‌بالا]]
| data137= {{{cctld|}}}