تفاوت میان نسخه‌های «استخوان‌های متاتارسال»

ابرابزار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(ابرابزار)
{{Infobox Bone |
Name = متاتارساستخوان‌های کف پا |
Latin = metatarsus{{سخ}}ossa metatarsalia |
GraySubject = 64۶۴ |
GrayPage = 272۲۷۲ |
Image = Gray291.png |
Caption = Skeleton of foot. Lateral aspect. |
MeshNumber = A01.378.610.250.300.480 |
}}
'''متاتارساستخوان‌های کف پا''' یا متاتارس {{انگلیسی|Metatarsus}} بهدسته‌های استخوان‌هایاز کفاستخوان‌ها پا کهو در هر پا پنج عدد هستند گفته می‌شود.
== آناتومی ==
استخوانهای [[مچ پا]] را [[تارس]] گویند که شامل دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های [[تالوس]] و [[استخوان پاشنه پا|پاشنه]] ([[کالکانئوس]]) (هیندفوت [[Hindfoot]]) یعنی پشت پا و جلوتر از این دو، گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر به نام های [[استخوان مکعبی]]، [[استخوان ناوسان|ناویکولار]] و استخوان‌های [[کونیفرم]] داخلی، میانی و خارجی (میدفوت [[Midfoot]]) یا پای میانی می باشد.
 
== کالبدشناسی ==
در '''کف پا''' جلوتر از استخوان‌های [[تارس]] پنج استخوان بلند قرار دارند که به آن‌ها [[متاتارس]] می‌گویند و در واقع '''کف پا''' را می‌سازند. متاتارسها و انگشتان پا (فور فوت [[Forefoot]]) را تشکیل می‌دهند.
استخوانهایاستخوان‌های [[مچ پا]] را [[(تارس]] گویند که) شامل دو استخوانیاستخوان‌اند که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های [[تالوسقاپ]] (تالوس) و [[استخوان پاشنه پا|پاشنه]] ([[کالکانئوس]]) (هیندفوت [[Hindfoot]]) یعنی پشت پا و جلوتر از این دو، گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر به نام هاینام‌های [[استخوان مکعبی]]، [[استخوان ناوسان|ناویکولار]] (ناویکولار) و [[استخوان‌های [[کونیفرممیخی]] (کونیفرم) داخلی، میانی و خارجی (میدفوت [[Midfoot]]) یا پای میانی میقرار باشددارد.
 
در '''کف پا''' جلوتر از استخوان‌های [[تارس]]مچ پا، پنج استخوان بلند قرار دارند که به آن‌ها [[متاتارس]]کف‌پایی می‌گویند. واستخوان‌های در واقع '''کف پا''' را می‌سازند. متاتارسها و انگشتان پا (فور فوتپا، [[Forefootپیش‌پا]]) را تشکیل می‌دهند.
جلوتر از متاتارس‌ها [[انگشتان پا]] قرار دارند که هر کدام از آن‌ها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) .متاتارس‌ها قبل از انگشتان پا قرار دارند. مفاصل بین استخوان‌های تارس و متاتارس را مفاصل تارسومتاتارس {{انگلیسی|Tarsometatarsal joints}} می‌گویند. مفاصل بین متاتارس‌ها و بند اول انگشتان پا را مفاصل متاتارسوفالانژیال {{انگلیسی|Metatarsophalangeal joints}} می‌گویند.
 
جلوتر از متاتارس‌هااستخوان‌های کف پا [[انگشتان پا]] قرار دارند که هر کدام از آن‌ها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) .متاتارس‌ها استخوان‌های کف پا قبل از انگشتان پا قرار دارند. مفاصلمفصل‌های بین استخوان‌های تارسمچ‌پایی و متاتارسکف‌پایی را مفاصل تارسومتاتارسمچ‌پایی‌کف‌پایی {{انگلیسی|Tarsometatarsal joints}}(تارسومتاتارس) می‌گویند. مفاصلمفصل‌های بین متاتارس‌هااستخوان‌های کف پا و بند اول انگشتان پا را مفاصل متاتارسوفالانژیالکف‌پایی‌بندانگشتی {{انگلیسی|Metatarsophalangeal joints}}(متاتارسوفالانژیال) می‌گویند.
متاتارسها به ترتیب از انگشت شست نامگذاری می‌شوند مثلاً خارجی‌ترین متاتارس (متصل به انگشت کوچک) متاتارس پنجم نامیده می‌شود.
 
متاتارسهااستخوان‌های کف پا به ترتیب از انگشت شست نامگذارینام‌گذاری می‌شوند مثلاً خارجی‌ترین متاتارس کف‌پایی(متصل به انگشت کوچک) کف‌پایی (متاتارس) پنجم نامیده می‌شود.
[[پرونده:Tarsus.png|frame|A = استخوان پاشنه، B = قاپ، C = تاسی، D = ناوسان، E = میخی خارجی، F = میخی میانی، G = میخی داخلی]]
 
* [[صافی کف پا]]
* [[قدم (پا)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۴۹٬۹۶۱

ویرایش