تفاوت میان نسخه‌های «استخوان‌های متاتارسال»

 
== کالبدشناسی ==
در پا، جلوتر از استخوان‌های [[مچ پا]]، پنج استخوان بلند قرار دارند که به آن‌ها '''کف‌پایی''' می‌گویند. جلوتر از استخوان‌های کف پا، [[انگشتان پا]] قرار دارند که هر کدام از آن‌ها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد). کف‌پایی‌ها به همراه انگشتان پا، [[پیش‌پا]] را تشکیل می‌دهند.
استخوان‌های [[مچ پا]] (تارس) شامل دو استخوان‌اند که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های [[قاپ]] (تالوس) و [[استخوان پاشنه پا|پاشنه]] (کالکانئوس) و جلوتر از این دو، گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر به نام‌های [[استخوان تاسی]] (کوبوئید)، [[استخوان ناوسان]] (ناویکولار) و [[استخوان‌های میخی]] (کونیفرم) داخلی، میانی و خارجی قرار دارد.
 
درمفصل‌های '''کف پا''' جلوتر ازبین استخوان‌های مچمچ‌پایی پا،و پنجکف‌پایی استخوانرا بلندمفاصل قرارمچ‌پایی‌کف‌پایی دارند که به آن‌ها کف‌پایی(تارسومتاتارس) می‌گویند. مفصل‌های بین استخوان‌های کف پا و انگشتانبند پا،اول [[پیش‌پا]]انگشتان پا را تشکیلمفاصل می‌دهندکف‌پایی‌بندانگشتی (متاتارسوفالانژیال) می‌گویند.
 
جلوتر از استخوان‌های کف پا [[انگشتان پا]] قرار دارند که هر کدام از آن‌ها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد). استخوان‌های کف پا قبل از انگشتان پا قرار دارند. مفصل‌های بین استخوان‌های مچ‌پایی و کف‌پایی را مفاصل مچ‌پایی‌کف‌پایی (تارسومتاتارس) می‌گویند. مفصل‌های بین استخوان‌های کف پا و بند اول انگشتان پا را مفاصل کف‌پایی‌بندانگشتی (متاتارسوفالانژیال) می‌گویند.
 
استخوان‌های کف پا به ترتیب از انگشت شست نام‌گذاری می‌شوند مثلاً خارجی‌ترین کف‌پایی (متصل به انگشت کوچک) کف‌پایی (متاتارس) پنجم نامیده می‌شود.
 
استخوان‌های [[مچ پا]] (تارس) شامل دو استخوان‌اند که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های [[قاپ]] (تالوس) و [[استخوان پاشنه پا|پاشنه]] (کالکانئوس) و جلوتر از این دو، گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر به نام‌های [[استخوان تاسی]] (کوبوئید)، [[استخوان ناوسان]] (ناویکولار) و [[استخوان‌های میخی]] (کونیفرم) داخلی، میانی و خارجی قرار دارد.
 
<gallery mode=packed heights=190px>
۱۴۹٬۹۶۱

ویرایش