تفاوت میان نسخه‌های «مارکس جوان»

ابرابزار
(ابرابزار)
[[پرونده:Marx4.jpg|بندانگشتی| [[کارل مارکس]] در سال 1861۱۸۶۱ م]]
جایگاه صحیح نوشته هاینوشته‌های اولیه [[کارل مارکس]] درون نظام فکری او مورد بحث و جدال فراوان بوده استبوده‌است. برخی معتقدند که ''شکافی'' در توسعه اندیشه مارکس وجود دارد که تفکر وی را به دو دوره تقسیم می کندمی‌کند: گفته می شودمی‌شود " '''مارکس جوان''' " متفکری است که با مسئله از خودبیگانگی سر و کار دارد ،دارد، در حالی که گفته می شودمی‌شود "مارکس بالغ" آرزوی یک [[سوسیالیسم علمی|سوسیالیسم علمی را دارد]] . {{Sfn|Mészáros|1970}}{{پانویس}}
 
[[پرونده:Marx4.jpg|بندانگشتی| [[کارل مارکس]] در سال 1861 م]]
جایگاه صحیح نوشته های اولیه [[کارل مارکس]] درون نظام فکری او مورد بحث و جدال فراوان بوده است. برخی معتقدند که ''شکافی'' در توسعه اندیشه مارکس وجود دارد که تفکر وی را به دو دوره تقسیم می کند: گفته می شود " '''مارکس جوان''' " متفکری است که با مسئله از خودبیگانگی سر و کار دارد ، در حالی که گفته می شود "مارکس بالغ" آرزوی یک [[سوسیالیسم علمی|سوسیالیسم علمی را دارد]] . {{Sfn|Mészáros|1970}}{{پانویس}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
== کتابشناسی - فهرست کتب ==
{{آغاز پانویس|70em|indent=yes}}
: {{cite book
| year = 2005
| orig-year=1965
| isbn = 978-1-84467-052-9
}}
: {{cite book
|ref=harv
}}
: {{cite book |contribution=Introduction |contributor-last=Colletti |contributor-first=Lucio | contributor-link=Lucio Colletti |author-last=Marx |author-first=Karl| author-link=Karl Marx |year=1992| orig-year=1974 |title=Early Writings | translator-last1=Livingstone |translator-first1=Rodney |translator-last2=Benton |translator-first2=Gregory | location = London |publisher=Penguin Classics |isbn=0-14-044574-9 | pages=7-56}}
: {{cite book |last=Fromm |first=Erich |author-link=Erich Fromm |year=1966 | orig-year=1961 |title=Marx's Concept of Man |location=New York|publisher=Frederick Ungar Publishing Co.| ol=7910951M |isbn=0-8044-6161-9 |url=https://openlibrary.org/books/OL7910951M/Marx's_Concept_of_Man_...}}
: {{cite book |last=Fromm |first=Erich |author-link=Erich Fromm |year=1991 |orig-year=1956 |title=The Sane Society |edition=2nd |location=London | publisher=Routledge |isbn=978-0-415-27098-4}}
: {{cite book
|ref=harv
}}
: {{cite book |last=Mészáros |first=Istvan |author-link=István Mészáros (philosopher)|year=1970|title=Marx's Theory of Alienation|location=London|publisher=Merlin Press|isbn=9780850361193978-0-85036-119-3}}
: {{cite book |last=Petrovic |first=Gajo |author-link=Gajo Petrovic |year=1967 |title=Marx in the mid-twentieth century | publisher = Anchor Books | location = Garden City, New York | url=https://openlibrary.org/books/OL20663426M/Marx_in_the_mid-twentieth_century |website=Open Library |ol=20663426M | accessdate=22 October 2020 }}
{{مارکس/انگلس}}
[[رده:مارکسیسم]]