تفاوت میان نسخه‌های «عبدالرحمن بن عوف»

۱ ویرایش کیارش فدایی (بحث) برگردانی شد: کنار مطالب قبلی قرار دهید (توینکل)
جز (بخشی از ویکی پدیای انگلیسی را ترجمه و به متن اضافه کردم)
(۱ ویرایش کیارش فدایی (بحث) برگردانی شد: کنار مطالب قبلی قرار دهید (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== اسلام آوردن عبدالرحمن ==
ابوبکراو با عبدالرحمناز دربارهاولین اسلام سخنآورندگان می گویدبود و سپسدر از[[هجرت اوبه دعوتمدینه]] میکندو کههجرت بابه محمدحبشه دیدارحضور کندداشت. او در [[جنگ بدر]] و ایندیگر واقعهجنگها پیشحاضر ازبود. او فرماندهٔ آنسپاهی بود که مسلمانانمحمد واردبرای خانهمقابله یبا ارقم[[دومه شوند.الجندل]] عبدالرحمنفرستاد درو میانپس هشتاز مردفتح نخستیآنجا، بوددختر که اسلامشاهزاده را پذیرفتندمجبور به ازدواج با خود کرد. طبق روایات اهل تسنن، او جزو ۱۰ نفری است که محمد به آنها بهشت را وعده داد.<ref>{{پک|Houtsma|۱۹۳۶|ف=ΆBD AL-RAḤMĀN B. ΆWF|ج=first|ص=۵۴|زبان=en}}</ref>
 
== تعیین خلیفه سوم ==