تفاوت میان نسخه‌های «روابط ایران و سوریه در جنگ ایران و عراق»