تفاوت میان نسخه‌های «رنگ پوست انسان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
سرخ پوستان
 
ساکنان بومی [[قاره آمریکا]] را سرخ پوست مینامند نظریه ای وجود دارد که میگوید سرخ پوستان اقوامی زرد پوست بوده که در شرق آسیا میزیستند که برای کشف زمین های جدید از طریق [[تنگهٔتنگه برینگ]] به آمریکا نقل مکان کرده اند که به خاطر شرایط آب و هوایی مخصوص این قاره به این رنگ پوست در آمده اند.
 
دورگه ها
کاربر ناشناس