تفاوت میان نسخه‌های «خانواده سلطنتی بریتانیا»

**** والاحضرت [[شاهزاده لویی کمبریج]] (نتیجه ملکه)
*** والاحضرت [[شاهزاده هری، دوک ساسکس]] و [[مگان، دوشس ساسکس]] (نوه ملکه و همسرش)
**** '''[[آرچی مونتباتن-ویندسور]]''' (نتیجه ملکه)
** والاحضرت [[شاهزاده اندرو، دوک یورک]] (پسر ملکه)
*** والاحضرت [[شاهدخت بئاتریس یورک]] (نوه ملکه)