تفاوت میان نسخه‌های «خانواده سلطنتی بریتانیا»

{{Chart|boxstyle=border: 1.5px solid green;| | |PE|y|EIIR| | | | | |RG|~|BD| |EK|~|KW| |CMR| |MK|~|MCR| |PE= [[شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبرو]]|EIIR='''[[الیزابت دوم|ملکه الیزابت دوم]]'''|RG= [[شاهزاده ریچارد، دوک گلاستر]]|BD= [[بیرگیت، دوشس گلاستر]]|EK= [[شاهزاده ادوارد، دوک کنت]]|KW= [[کاترین، دوشس کنت]]|CMR= [[شاهدخت الکساندرا]]|MK= [[شاهزاده مایکل کنت]]|MCR= [[شاهدخت مایکل کنت]]}}
{{Chart| | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{Chart|boxstyle=border: 1.5px solid green;|DS|y|CW|~|CS| |AR| |AY|y|SF| |EW|y~|SRJ|DS=[[دایانا، شاهدخت ولز]]{{سخ}}''(div. 1996)''|boxstyle_DS=border: 1.5px solid red;|CW= [[چارلز، شاهزاده ولز]]|CS= [[کامیلا، دوشس کورنوال]]|AR= [[شاهدخت آن|آن، شاهدخت پادشاهی]]|AY= [[شاهزاده اندرو، دوک یورک]]|SF=[[سارا، دوشس یورک]]{{سخ}}''(div. 1996)''|EW= [[شاهزاده ادوارد، ارل وسکس]]|SRJ= [[سوفی، کنتس وسکس]]}}
{{Chart| |,|-|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|^|-|.| | | |,|-|^|-|.}}
{{Chart|boxstyle=border: 1.5px solid green;|WC|y|CM| |HW|~|MM| |BY| |EY| |LW| |VS| |WC= [[شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج]]|CM= [[کاترین، دوشس کمبریج]]|HW= [[شاهزاده هری، دوک ساسکس]]|MM=[[مگان، دوشس ساسکس]]|BY= [[شاهدخت بئاتریس یورک]]|EY= [[شاهدخت یوژنی یورک]]|LW=[[لیدی لوئیز ویندسور]]|VS=[[جیمز، وایکانت سورن]]}}
{{Chart| |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{Chart|boxstyle=border: 1.5px solid green;|GC| |CC| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |GC= [[شاهزاده جرج کمبریج]]|CC= [[شاهدخت شارلوت کمبریج]]}}