تفاوت میان نسخه‌های «نوری در میان اقیانوس‌ها (فیلم)»

Mazdakabedi صفحهٔ نوری در میان اقیانوس‌ها (فیلم) را به نور میان اقیانوس‌ها (فیلم) منتقل کرد: وقتی The دارد شناساست و «نوری» نمی‌شود. «نور» می‌شود.
(Mazdakabedi صفحهٔ نوری در میان اقیانوس‌ها (فیلم) را به نور میان اقیانوس‌ها (فیلم) منتقل کرد: وقتی The دارد شناساست و «نوری» نمی‌شود. «نور» می‌شود.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)