تفاوت میان نسخه‌های «بحث:نوری در میان اقیانوس‌ها (فیلم)»

Mazdakabedi صفحهٔ بحث:نوری در میان اقیانوس‌ها (فیلم) را به بحث:نور میان اقیانوس‌ها (فیلم) منتقل کرد: وقتی The دارد شناساست و «نوری» نمی‌شود. «نور» می‌شود.
(Mazdakabedi صفحهٔ بحث:نوری در میان اقیانوس‌ها (فیلم) را به بحث:نور میان اقیانوس‌ها (فیلم) منتقل کرد: وقتی The دارد شناساست و «نوری» نمی‌شود. «نور» می‌شود.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)