بوران (هواشناسی): تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید با 'بوران نوعی از وضعیت هوایی است که در آن مسافت و وضوح دید به علت برف به شدت کاهش پیدا ...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'بوران نوعی از وضعیت هوایی است که در آن مسافت و وضوح دید به علت برف به شدت کاهش پیدا ...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)