تفاوت میان نسخه‌های «دادخواست»

Added {{Copypaste}} and {{Lead too long}} tags (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(Added {{Copypaste}} and {{Lead too long}} tags (توینکل))
برچسب: برگردانده‌شده
{{Copypaste|date=دسامبر ۲۰۲۰}}
{{Lead too long|date=دسامبر ۲۰۲۰}}
{{بهبود منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۳}}
'''دادخواست''' به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به [[دادگاه]] ارائه می‌کند.