تفاوت میان نسخه‌های «برگشت دادن»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
|۲۲
|۹۵ (بر حسب HRB)
| rowspan="3" |نرماله شده در دمای 900۹۰۰ درجه سلسیوس، کوئنچ شده در آب از دمای 830-845۸۳۰–۸۴۵ درجه سلسیوس، نقطه شبنم متوسط 16۱۶ درجه سلسیوس
|-
|۱۰۴۰
|۲۲
|۱۶
|نرماله شده در دمای 900۹۰۰ درجه سلسیوس، کوئنچ شده در آب از دمای 800-815۸۰۰–۸۱۵ درجه سلسیوس، نقطه شبنم متوسط 16۱۶ درجه سلسیوس
|-
|۴۱۳۰
|۲۶
|۲۲
| rowspan="2" |نرماله شده در دمای 885۸۸۵ درجه سلسیوس، کوئنچ شده در آب از دمای 800-855۸۰۰–۸۵۵ درجه سلسیوس، [[نقطه شبنم]] متوسط 16۱۶ درجه سلسیوس
|-
|۸۶۳۰
|۳۵
|۳۱
| rowspan="2" |نرماله شده در دمای 870۸۷۰ درجه سلسیوس، کوئنچ شده در روغن از دمای 830-845۸۳۰–۸۴۵ درجه سلسیوس، [[نقطه شبنم]] متوسط 16۱۶ درجه سلسیوس
|-
|۳۱۴۰
|۳۱
|۲۸
|نرماله شده در دمای 870۸۷۰ درجه سلسیوس، کوئنچ شده در روغن از دمای 830-870۸۳۰–۸۷۰ درجه سلسیوس، [[نقطه شبنم]] متوسط 13۱۳ درجه سلسیوس
|}