تفاوت میان نسخه‌های «برگشت دادن»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== دما و زمان تمپرینگ ==
زمان و دما هر دو بر پخش شدن کربن و عناصر آلیاژی و در نتیجه میزان تشکیل و خواص کاربید و تمپرینگ تأثیر می گذارندمی‌گذارند. برای ثبات و وابستگی کمتر به تغییرات زمان، قطعات به طوربه‌طور کلی برای 1۱ تا 2۲ ساعت در کوره هایکوره‌های گازی یا برقی تمپر می شوندمی‌شوند. یک قانون کلی که توسط Thelning پیشنهاد شده است،شده‌است، و استاندارد AMS 2759 نیز آن را برای فولادهای کربنی و کم آلیاژ توصیه کرده است،کرده‌است، 1۱ ساعت به ازای هر 25۲۵ میلیمتر (1۱ اینچ) ضخامت مقطع است، پس از اینکه بار کوره به یک دمای از پیش تعیین شده برسد. اگر تمپرینگ با [[گرمایش القایی]] انجام شود، چرخه تمپرینگ هم به دما و هم به زمان ماندن در آن دما کاملاً حساس خواهد بود.<ref name=":132">{{یادکرد کتاب|عنوان=ASM Handbook: Steel heat treating, fundamentals and processes. Volume 4A|سال=2013|ناشر=ASM International|نویسنده=Jon L. Dossett, George E. Totten|صص=332}}</ref>
 
به طوربه‌طور کلی، سختی مورد نظر مشخص است و دمای مورد نیاز از روی منحنی هامنحنی‌ها برای زمان تمپرینگ خاص تعیین می شودمی‌شود. با این حال، در نظر گرفتن "«تمپرینگ معادل"» در طیف گسترده ایگسترده‌ای از ترکیبات دما و زمان مفید است. غالباً، تمپرینگ را می توانمی‌توان با تمپرینگ کوتاه مدت در دمای بالاتر انجام داد.<ref name=":132" />
 
== جستارهای وابسته ==