تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌های تبتی»

ابرابزار
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Tibetic languages»)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس ترجمهٔ محتوا ترجمه محتوا ۲
 
(ابرابزار)
{{Infobox Language family|name=تبتی|child3=[[Khams Tibetan|خامس]]|map=Tibet provinces.png|glottorefname=Early Old Tibetan|glotto=oldm1245|child8=شرپا–جیرل|child7=[[Kyirong–Kagate language|کییرونگ–کاگاته]]|child6=[[Lahuli–Spiti languages|لاهولی–اسپیتی]]|child5=[[Ladakhi–Balti languages|لداخی–بالتی]]|child4=دزونگخا–لهوکا|child2=[[Amdo Tibetan|آمدو]]|altname=تبتی<br />{{سخ}}بودیش مرکزی|child1=[[Central Tibetan language|تبتی مرکزی]]|ancestor2=[[تبتی کلاسیک]]|ancestor=[[تبتی باستان]]|fam4=[[Bodish languages|بودیش]]|fam3=[[Tibeto-Kanauri languages|تبتی-کانائوری]]؟|fam2=[[زبان‌های تبتی-برمه‌ای|تبتی-برمه‌ای]]|familycolor=Sino-Tibetan|region=چین ([[منطقه خودمختار تبت]]، [[چینگهای]]، [[سیچوآن]]، [[گانسو]]، [[یوننان]])؛ هند ([[لداخ]]، [[سیکیم]]، [[اوتارکند]]، [[هیماچال پرادش]]، [[آروناچال پرادش]]، [[آسام]])؛ پاکستان ([[گلگت-بلتستان]])؛ [[نپال]]؛ [[بوتان]]|ethnicity=[[مردم تبتی|تبتی]]<br>{{سخ}}[[مردم شرپا|شرپا]]|mapcaption=تقسیم‌بندی منطقه فرهنگی تبت}}'''زبان‌های تبتی''' شاخه‌ای از [[زبان‌های تبتی-برمه‌ای]] هستند که از [[تبتی قدیم|تبتی باستان]] ریشه گرفته و در منطقه وسیعی از شرق آسیای میانه هم‌مرز با [[شبه‌قاره هند]] ، از جمله [[فلات تبت]] و [[بلتستان]] ، [[لداخ]] ، [[نپال]] ، [[سیکیم]] ، [[بوتان (کشور)|بوتان]] ، [[آسام]] و [[آروناچال پرادش]] در [[هیمالیا]] گویش می شوند. [[تبتی کلاسیک]] ، به ویژه برای استفاده از ادبیات [[آیین بودایی|بودایی]] ، زبان اصلی ادبی منطقه است.
'''زبان‌های تبتی''' شاخه‌ای از [[زبان‌های تبتی-برمه‌ای]] هستند که از [[تبتی قدیم|تبتی باستان]] ریشه گرفته و در منطقه وسیعی از شرق آسیای میانه هم‌مرز با [[شبه‌قاره هند]]، از جمله [[فلات تبت]] و [[بلتستان]]، [[لداخ]]، [[نپال]]، [[سیکیم]]، [[بوتان (کشور)|بوتان]]، [[آسام]] و [[آروناچال پرادش]] در [[هیمالیا]] گویش می‌شوند. [[تبتی کلاسیک]]، به ویژه برای استفاده از ادبیات [[آیین بودایی|بودایی]]، زبان اصلی ادبی منطقه است.
 
زبان هایزبان‌های تبتی توسط حدود 6۶ میلیون نفر گویش می شوندمی‌شوند. با گسترش [[بودیسم تبتی|آیین بودایی تبتی]] ، زبان تبتی به دنیای غرب گسترش یافته استیافته‌است و می توانمی‌توان آن را در بسیاری از [[متون بودایی|نشریات بودایی]] و مطالب دعایی یافت. برخی از دانشجویان غربی این زبان را برای ترجمه متون تبتی یاد می گیرندیادمی‌گیرند. بیرون از خود [[لهاسا]] ، تقریباً 200.000۲۰۰٫۰۰۰ نفر از تبعیدیان [[تبتی معیار|تبتی]] که از تبت امروزی به [[هند]] و دیگر کشورها نقل مکان کرده اند ،کرده‌اند، به زبان [[تبتی معیار|تبتی لهاسا]] (تبتی معیار) صحبت می کنندمی‌کنند. تبتی همچنین توسط گروه هاس قومی اقلیت در تبت صحبت می شودمی‌شود که قرن هاقرن‌ها در نزدیکی تبتی هاتبتی‌ها زندگی کرده اندکرده‌اند اما با این وجود زبان هازبان‌ها و فرهنگ هایفرهنگ‌های خود را حفظ کرده اندکرده‌اند.
{{Infobox Language family|name=تبتی|child3=[[Khams Tibetan|خامس]]|map=Tibet provinces.png|glottorefname=Early Old Tibetan|glotto=oldm1245|child8=شرپا–جیرل|child7=[[Kyirong–Kagate language|کییرونگ–کاگاته]]|child6=[[Lahuli–Spiti languages|لاهولی–اسپیتی]]|child5=[[Ladakhi–Balti languages|لداخی–بالتی]]|child4=دزونگخا–لهوکا|child2=[[Amdo Tibetan|آمدو]]|altname=تبتی<br />بودیش مرکزی|child1=[[Central Tibetan language|تبتی مرکزی]]|ancestor2=[[تبتی کلاسیک]]|ancestor=[[تبتی باستان]]|fam4=[[Bodish languages|بودیش]]|fam3=[[Tibeto-Kanauri languages|تبتی-کانائوری]]؟|fam2=[[زبان‌های تبتی-برمه‌ای|تبتی-برمه‌ای]]|familycolor=Sino-Tibetan|region=چین ([[منطقه خودمختار تبت]]، [[چینگهای]]، [[سیچوآن]]، [[گانسو]]، [[یوننان]])؛ هند ([[لداخ]]، [[سیکیم]]، [[اوتارکند]]، [[هیماچال پرادش]]، [[آروناچال پرادش]]، [[آسام]])؛ پاکستان ([[گلگت-بلتستان]])؛ [[نپال]]؛ [[بوتان]]|ethnicity=[[مردم تبتی|تبتی]]<br>[[مردم شرپا|شرپا]]|mapcaption=تقسیم‌بندی منطقه فرهنگی تبت}}'''زبان‌های تبتی''' شاخه‌ای از [[زبان‌های تبتی-برمه‌ای]] هستند که از [[تبتی قدیم|تبتی باستان]] ریشه گرفته و در منطقه وسیعی از شرق آسیای میانه هم‌مرز با [[شبه‌قاره هند]] ، از جمله [[فلات تبت]] و [[بلتستان]] ، [[لداخ]] ، [[نپال]] ، [[سیکیم]] ، [[بوتان (کشور)|بوتان]] ، [[آسام]] و [[آروناچال پرادش]] در [[هیمالیا]] گویش می شوند. [[تبتی کلاسیک]] ، به ویژه برای استفاده از ادبیات [[آیین بودایی|بودایی]] ، زبان اصلی ادبی منطقه است.
 
اگرچه برخی از مردم چیانگ [[خام]] توسط [[چین|دولت چین]] به عنوان قوم تبتی دسته‌بندی می شوند،می‌شوند، اما زبان هایزبان‌های چیانگی تبتی نیستند بلکه شاخه مستقل خود را از خانواده [[زبان‌های تبتی-برمه‌ای]] می سازندمی‌سازند.
زبان های تبتی توسط حدود 6 میلیون نفر گویش می شوند. با گسترش [[بودیسم تبتی|آیین بودایی تبتی]] ، زبان تبتی به دنیای غرب گسترش یافته است و می توان آن را در بسیاری از [[متون بودایی|نشریات بودایی]] و مطالب دعایی یافت. برخی از دانشجویان غربی این زبان را برای ترجمه متون تبتی یاد می گیرند. بیرون از خود [[لهاسا]] ، تقریباً 200.000 نفر از تبعیدیان [[تبتی معیار|تبتی]] که از تبت امروزی به [[هند]] و دیگر کشورها نقل مکان کرده اند ، به زبان [[تبتی معیار|تبتی لهاسا]] (تبتی معیار) صحبت می کنند. تبتی همچنین توسط گروه هاس قومی اقلیت در تبت صحبت می شود که قرن ها در نزدیکی تبتی ها زندگی کرده اند اما با این وجود زبان ها و فرهنگ های خود را حفظ کرده اند.
 
[[تبتی کلاسیک]] [[نواخت|زبان نواخت‌بری]] نبود ،نبود، اما برخی از گونه‌های امروزی تبتی مانند تبتی مرکزی و خامی نواخت هایینواخت‌هایی را ایجاد کرده اندکرده‌اند. زبان هایزبان‌های تبتی به طوربه‌طور کلی می تواندمی‌تواند به عنوان [[هم‌چسبی|زبان هایزبان‌های هم‌چسب]] توصیف شوند .
اگرچه برخی از مردم چیانگ [[خام]] توسط [[چین|دولت چین]] به عنوان قوم تبتی دسته‌بندی می شوند، اما زبان های چیانگی تبتی نیستند بلکه شاخه مستقل خود را از خانواده [[زبان‌های تبتی-برمه‌ای]] می سازند.
 
[[تبتی کلاسیک]] [[نواخت|زبان نواخت‌بری]] نبود ، اما برخی از گونه‌های امروزی تبتی مانند تبتی مرکزی و خامی نواخت هایی را ایجاد کرده اند. زبان های تبتی به طور کلی می تواند به عنوان [[هم‌چسبی|زبان های هم‌چسب]] توصیف شوند .
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
== لینکپیوند هایبه خارجیبیرون ==
* [http://www.himalayanlanguages.org/cdtd فرهنگ لغت تطبیقی گویش هایگویش‌های تبتی (CDTD)]
 
* [http://www.himalayanlanguages.org/cdtd فرهنگ لغت تطبیقی گویش های تبتی (CDTD)]
* [http://www.thdl.org/xml/show.php?xml=/collections/langling/languages/index.xml&l=9 زبانها در فلات تبت و هیمالیا] &#x2014; Nicolas Tournadre
* [http://eprints.soas.ac.uk/8964/1/Hill_2010_overview_of_Old_Tibetan_phonology.pdf مروری بر آواشناسی همگانی تبتی قدیمباستان] توسط ناتان هیل
* [https://web.archive.org/web/20120318215914/http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/deserts/videos_gestion/nt.htm L'évolution des langues et les facteurs écolinguistiques : le cas des langues d'éleveurs et des langues d'agriculteurs sur le Haut Plateau tibétain] در CNRS-LACITO
* [https://web.archive.org/web/20140324094654/http://thetibetpost.com/en/outlook/opinions-and-columns/3811-chinas-tibet-policy-continued-attempt-at-erasing-tibetan-language سیاست تبت چین همچنان به پاک کردنپاکسازی زبان تبتی ادامه می دهدمی‌دهد]
{{پاک‌کن}}
[[رده:زبان‌های بوتان]]
۳۵٬۳۳۶

ویرایش