خورشیدی (مانع نظامی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویژگی خورشیدی این است که حتی در صورت برگشتن یا وارونه شدن باز هم عملکرد خود را حفظ می‌کند. به علت وزن بالای خورشیدی‌های بزرگ و احتمال فرورفتن آن‌ها در زمین، ممکن است صفحاتی به زیر بخش‌هایی از آن که روی زمین قرار می‌گیرند متصل شود. همچنین ممکن است مکان‌هایی نیز در بازوهای خورشیدی برای بستن [[سیم خاردار]] تعبیه گردد.<br>
کنار زدن خورشیدی‌های کوچک کاری آسان است. در عین حال می‌توان آن‌ها را تا حدی در میان گیاهان پنهان نمود یا به رنگ محیط [[استتار]] کرد.<ref>[https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/accp/en0065/le3.htm ''Field Fortifications'', EN0065, Lesson 3, Obstacle Employment], available at: retrieved: 9 December 2020.</ref><br>
خورشیدی‌های ضد غواص از جوش دادن میلگردهای ضخیم ۲ متری از وسط با یکدیگر ساخته می‌شود. نوک میلگردها به صورت اریب بریده می‌شود یا به سر آن‌ها وسیله‌های نوک تیزی شبیه سرنیزه متصل می‌شود. به علت فاصله نزدیک خورشیدی‌ها با یکدیگر، جابجایی آنها دشوار است.<ref>[https://defapress.ir/fa/news/76678/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 درخشش غواصان لشکر خوبان در خورشیدی‌ها]، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵، بازدید شده در ۲۰ آذر ۱۳۹۹</ref>
 
==در فرهنگ عامه==