دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
== برخی اصطلاحات دم‌سنجی ==
[[Image:Lungvolumes.svg|thumb|600px|Output of a spirometer]]
۱ -# ظرفیت کل ریوی (Total Lung Capacity) یا TLC: عبارت است از حداکثر مقدار هوایی که ریه‌ها می‌توانند در خود جا دهد که مجموع RVو VC می‌باشد.
۳ -# ظرفیت دمیحیاتی (InspiratoryVital Capacity) یا ICVC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان درپس انتهایاز یک دم عمیق با یک بازدم معمولیعمیق وارداز ریه‌هاشش‌ها خارج کرد. (نمودار مقابل)
 
۲ -# ظرفیت حیاتیدمی (VitalInspiratory Capacity) یا VCIC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان پسدر از یک دم عمیق باانتهای یک بازدم عمیقمعمولی ازوارد شش ها خارجریه‌ها کرد. (نمودار مقابل)
۴ -# ظرفیت باقیمانده عملی یا عملکردی (Functional Residual Capacity) یا FRC: حجم هوایی است که پس از یک بازدم معمولی، هنگامیکه ریه‌ها و قفسه سینه در وضعیت استراحت قرار دارند، در داخل ریه‌ها باقی می‌ماند.
 
۳ - ظرفیت دمی (Inspiratory Capacity) یا IC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان در انتهای یک بازدم معمولی وارد ریه‌ها کرد.
 
۴ - ظرفیت باقیمانده عملی یا عملکردی (Functional Residual Capacity) یا FRC: حجم هوایی است که پس از یک بازدم معمولی، هنگامیکه ریه‌ها و قفسه سینه در وضعیت استراحت قرار دارند، در داخل ریه‌ها باقی می‌ماند.
* حجم‌ها:
# حجم جاری (Tidal volume) یا VT: حجم هوایی است که در هر دم یا بازدم معمولی به ریه وارد یا خارج می‌شود.
 
۵ -# حجم جاریذخیره دمی (TidalInspiratory volumeReserve Volume) یا VTIRV: حجمدر هواییانتهای استیک کهدم درمعمولی هربه دمحداکثر یاحجم بازدمهوایی معمولیکه به ریهبتوان وارد یاریه‌ها نمود خارجگفته می‌شود.
# حجم ذخیره بازدمی (Expiratory Reserve Volume) یا ERV: در پایان یک بازدم معمولی حجمی از هواست که بتوان از ریه‌ها خارج کرد.
 
۶ -# حجم ذخیره دمیباقیمانده (Inspiratory ReserveResidual Volume) یا IRVRV: درحجم انتهایهوایی یکاست دمکه معمولیدر بهپایان حداکثریک حجمبازدم هواییبسیار کهعمیق بتواندر واردداخل ریه‌ها نمود گفتهباقی می‌شودمی‌ماند.
۹ -# ظرفیت حیاتی اجباری (با فشار) (Forced Vital Capacity) یا FVC: حجم هوایی است که بعد از یک دم عمیق می‌توان با شدت هر چه بیشتر و با حداکثر توان از ریه‌ها خارج کرد.
 
۷ -# حجم ذخیره بازدمی اجباری (ExpiratoryFEV Reserve(Forced Expiratory Volume): یاعبارت ERV:است دراز پایانحداکثر یکحجم بازدمهوایی معمولیکه حجمیممکن ازاست هواستدر کهیک بتوانزمان خاص حین بازدم از ریه‌ها خارج کردشود.
 
۸ - حجم باقیمانده (Residual Volume) یا RV: حجم هوایی است که در پایان یک بازدم بسیار عمیق در داخل ریه‌ها باقی می‌ماند.
 
۹ - ظرفیت حیاتی اجباری (با فشار) (Forced Vital Capacity) یا FVC: حجم هوایی است که بعد از یک دم عمیق می‌توان با شدت هر چه بیشتر و با حداکثر توان از ریه‌ها خارج کرد.
 
۱۰ - حجم بازدمی اجباری (FEV (Forced Expiratory Volume: عبارت است از حداکثر حجم هوایی که ممکن است در یک زمان خاص حین بازدم از ریه‌ها خارج شود.
 
11 -FEV1 (Forced Expiratory Volume in First Second): مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم اجباری و پر فشار که پس از TLC شروع می‌شود از ریه‌ها خارج می‌گردد.
 
13- MVV (Maximum Ventilatory Volume): به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و عمیق در یک زمان مشخص (مثلا دوازده ثانیه) اطلاق می‌شود. گاه به این متغیر حداکثر ظرفیت تنفسی (MBC) گفته می‌شود.
 
باید توجه کرد که حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی برای همه افراد یکسان نمی‌باشد و بسته به سن، جنس، نژاد، قد و وزن متفاوت خواهد بود که به آن Predicted (مقادیر پیش بینیپیش‌بینی شده) اطلاق می‌شود.
 
== تفسیر دم‌سنجی ==
بیماریهای انسدادی ریوی مانند آسم موجب کاهش حداکثر [[شدت جریان]] بازدمی می‌شوند. [[بیماریهای تحدیدی ریوی]] مانند فیبروز مزمن ریه موجب کاهش ظرفیتهای ریوی می‌شود.
در بیماری هایبیماری‌های انسدادی ریوی FEV1FEV1، ،نسبتنسبت FEV1/FVC و FEF25%-75% کاهش می یابدمی‌یابد ولی در بیماری هایبیماری‌های تحدیدی ریوی FEV1 و FVC هر دو کاهش پیدا کرده در نتیجه نسبت FEV1/FVC ثابت باقی می ماندمی‌ماند.
 
== موارد منع استفاده از اسپیرومتری ==
۱-# [[هموپتزی]] با منشأ نامعلوم
۲-# [[پنوموتوراکس]] درمان نشده
 
۳-# وضعیت ناپایدار قلبی – عروقی
۲- [[پنوموتوراکس]] درمان نشده
۴-# [[آنوریسم]]‌های شکمی یا سینه‌ای و مغزی
 
۵-# ممنوعیت نسبی در جراحی اخیر [[کاتاراک]] چشم
۳- وضعیت ناپایدار قلبی – عروقی
۶-# وجود یک بیماری حاد که باعث عدم همکاری بیمار می‌شود (تهوع – استفراغ)
 
۷-# جراحی‌های اخیر شکم و قفسه سینه
۴- [[آنوریسم]]‌های شکمی یا سینه‌ای و مغزی
 
۵- ممنوعیت نسبی در جراحی اخیر [[کاتاراک]] چشم
 
۶- وجود یک بیماری حاد که باعث عدم همکاری بیمار می‌شود (تهوع – استفراغ)
 
۷- جراحی‌های اخیر شکم و قفسه سینه
 
== عوارض اسپیرومتری ==
۱-# پنومو توراکس
۲-# افزایش فشارداخل جمجمه
 
۳-# [[سنکوپ]] و سرگیجه – سردرد
۲- افزایش فشارداخل جمجمه
۴-# درد سینه
 
۵-# حملات سرفه
۳- [[سنکوپ]] و سرگیجه – سردرد
۶-# برونکواسپاسم
 
۷-# کاهش میزان اکسیژن خون در اثر قطع اکسیژن تراپی حین انجام تست
۴- درد سینه
۸-# انتقال عفونتهای بیمارستانی در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی
 
۹-# .....
۵- حملات سرفه
 
۶- برونکواسپاسم
 
۷- کاهش میزان اکسیژن خون در اثر قطع اکسیژن تراپی حین انجام تست
 
۸- انتقال عفونتهای بیمارستانی در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی
 
۹-.....
 
== جستارهای وابسته ==
[[اسپیرومتر]]
 
== پیوند به بیرون ==
* [https://web.archive.org/web/20110413172501/http://www.medicalequipment.ir/coding/814324.html اسپیرومتر در سایت تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران]
 
== منابع ==
* [https://web.archive.org/web/20140911172208/http://www.prsh.hums.ac.ir/paraclinic/spirometer/ سایت بیمارستان رستمانی پارسیان]
 
[[رده:تنفس]]
== پیوند به بیرون ==
* [https://web.archive.org/web/20110413172501/http://www.medicalequipment.ir/coding/814324.html اسپیرومتر در سایت تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران]
 
[[رده:آزمایش بالینی]]
[[رده:آزمون‌های عملکرد ریه]]