تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

فارسی سازی ارقام
جز (ربات: ویرایش جزئی)
(فارسی سازی ارقام)
 
[[پرونده:Gray764.png|thumb|200px|left|مسیر اعصاب حرکتی]]
نورون حرکتی فوقانی (Upper Motor Neuron) آن دسته از نورون‌هایی که مسیر آنها از مغز تا هسته هایهسته‌های حرکتی ساقه مغز و یا از مغز تا نورون‌های شاخ پیشین نخاع کشیده می‌شود، اطلاق می‌گردد.
دو راه اصلی UMN عبارتنداز:
 
1۱-راه قشری نخاعی(Corticospinal Tract)
 
2۲-راه قشری بصل النخاعی یا قشری پیازی(Corticobulbar Tract)
 
[[راه هرمی]] (Pyramidal Tract) که همان راه کورتیکواسپاینال می باشدمی‌باشد از قشر مغز شروع می شودمی‌شود و برجستگی هایبرجستگی‌های پیرامید را در ناحیه بصل النخاع به وجود می آوردمی‌آورد.اکثر فیبرهای راه هرمی در ناحیه میان بصل النخاع و نخاع به طرف مقابل بدن می روندمی‌روند.
 
[[راه هرمی]] بیشتر روی [[نورون هاینورون‌های حرکتی پیشین]] (Anterior Motor Neurons) و [[نوروننورون‌های های واسطه ایواسطه‌ای]](Interneurons) نخاع ختم می شوندمی‌شوند.
 
نورون هاینورون‌های حرکتی پیشین نخاع خود دو نوع می باشندمی‌باشند:
 
* [[نورون حرکتی آلفا]](Alpha Motor Neuron)
* [[نورون حرکتی گاما]](Gamma Motor Neuron)
 
آلفا موتور نورون هانورون‌ها به فیبرهای خارج دوکی عضله(Extrafusal Muscle Fibers) می روندمی‌روند و بنابراین در عمل انقباض عضلات اسکلتی نقش دارند.گاما موتور نورون هانورون‌ها فیبرهای داخل دوک عضله(Intrafusal Muscle Fibers) را عصب رسانی می کنندمی‌کنند.آلفا موتور نورون هانورون‌ها و گاما موتور نورون هانورون‌ها که در تیغه نهم نخاع قرار گرفته اندگرفته‌اند تحت تاثیر راههای حرکتی نزولی قرار دارند.
== راههای حرکتی نزولی ==
 
راههای حرکتی نزولی شامل دو راه می باشندمی‌باشند:
* دستگاه هرمی(شامل راه هرمی و راه قشری بصل النخاعی)
* [[راههای خارج هرمی]](Etrapyramidal Tracts)
 
راههای خارج هرمی شامل شش راه می باشندمی‌باشند.اگرچه راههای خارج هرمی جزو نورون حرکتی فوقانی به حساب می آیندمی‌آیند اما ازنظر بالینی اهمیت کمی دارند{{مدرک}}.در حالیکه راه هرمی به علت نقش مهمی که در فرآیند کنترل حرکت دارد ازنظر بالینی حائز اهمیت است.به همین ترتیب راه قشری بصل النخاعی که در ارتباط با اعصاب مغزی مربوطه می باشدمی‌باشد در بیماری هایبیماری‌های نورولوژی مهم هستند.
 
== بحث نورون حرکتی فوقانی ==
علت بحث نورون حرکتی فوقانی یا نورون حرکتی تحتانی در نورولوژی از این جهت اهمیت دارد که بتوان نوع و سطح آسیب دستگاه عصبی را تعیین کرد.
 
به عنوان نمونه [[سندرم هرمی]](Pyramidal Syndrome) بحثی درباره آسیب UMN است.درحالیکه مثلا در بیماری گیلن باره یک بحث ضایعه LMN می باشدمی‌باشد.بعد از اینکه نوع آسیب مشخص شد آنگاه می توانمی‌توان مشخص کرد که سطح آسیب هر کدام در کجاست؟اگر در سندرم پیرامیدال که یک آسیب UMN محسوب می شودمی‌شود سطح ضایعه در کدام یک از مناطق می باشد؟می‌باشد؟
 
1۱-نخاع؟
 
2۲-ساقه مغز؟
 
3۳-بالای ساقه مغز؟
 
4۴-بالای محل تقاطع هرمی؟
 
علایم بیمار در هریک از مناطق نسبت به یکدیگر تفاوت دارد.
 
== نشانه هاینشانه‌های آسیب نورون‌نورون حرکتی فوقانی ==
'''مهمترین''' علایم آسیب نورون حرکتی فوقانی(UMNL) شامل موارد زیر است:
* وجود [[رفلکس بابنسکی]]
 
== منابع ==
* نراقى،نراقی، محمد على؛علی؛ حاجىحاجی حسينى،حسینی، داود, ترجمه نوروآناتومىنوروآناتومی
W.C. Wongck.انتشارات جعفرىجعفری
* سلطان ‏زاده، اكبراکبر بيماريهاىبیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفرىجعفری.چاپ دوم.پاییز1376پاییز۱۳۷۶/شابک:1۱-03۰۳-6088۶۰۸۸-964۹۶۴
* جامعى،جامعی، بهنام (زيرزیر نظر دكتردکتر حسن عشايرىعشایری) كاربردکاربرد نوروفيزيولوژىنوروفیزیولوژی در
توانبخشىتوانبخشی.انتشارات دانشگاه علوم پزشكىپزشکی ايرانایران.شابک:004_71۰۰۴_۷۱
 
[[رده:دستگاه عصبی]]