تفاوت میان نسخه‌های «جمعیت»

افزودن مطلب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
معمولا در یک جمعیت خزانه ژنی یکسان است.
اندازه جمعیت تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند تغییر کند
اگر تعداد افرادی که متولد می‌شوند بیشتر از افرادی که می‌میرند باشد جمعیت افزایش و اگر تعداد افرادی که می‌میرند بیشتر باشد جمعیت کاهش میابد.
 
<br />
کاربر ناشناس