تفاوت میان نسخه‌های «نماد بازرگانی»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور)
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== نشانه‌های بازرگانی در ایران ==
در سال ۱۳۰۳ خورشیدی، نخستین قانون برای علائم تجاری و صنعتی در ایران وضع شد. این قانون، انحصار علامتهای صنعتىصنعتی و تجارىتجاری را مشروط به ثبت در وزارت تجارت و کسب اجازه استعمال می کردمی‌کرد و نشانه‌هایی را که کاربرد آنها به عنوان علامت تجاری ممنوع بود، از این قرار مشخص می ساختمی‌ساخت: «انواع نشان‌ها و مدال‌هاىمدال‌های دولتىدولتی ایران و یا خارجه مگر به اجازه مخصوص مراجع مربوطه‏، انگهاىانگهای مخصوص دولتى‏،دولتی‏، عین یا نقش‌هاىنقش‌های ترکیبىترکیبی شبیه به بیر‌ق‌هاىبیرق‌های مختلفه ملىملی و دولتىدولتی ایران و خارجه.، علائمىعلائمی که محتمل اختلال انتظامات عمومىعمومی و بر خلاف حسن اخلاق یا موهم گمراهىگمراهی مردم یا تولید رقابت غیر عادلانهغیرعادلانه بنماید، علائمىعلائمی که مرکب باشد از ارقام یا کلماتىکلماتی که معمولامعمولاً کمیت یا کیفیت یا نوع مال‌التجاره را مشخص می‌دارد یا عبارت است از اسامىاسامی مختلفه جغرافیائى‏،جغرافیائی‏، انواع علائم مذهبى،مذهبی، علامات هیئت‌ها و مؤسسات رسمىرسمی مانند شیر و خورشید سرخ و هلال یا صلیب احمر یا نظائر آن». <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه پنجاهم دوره پنجم مجلس شورای ملی اول سنبله ۱۳۰۳ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-50-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85پنجاهم-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%DB%8C%D9%88%D9%85یوم-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87یکشنبه-%D8%A7%D9%88%D9%84اول-%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%87سنبله-1303-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82مطابق-22-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85محرمالحرام-1343}}</ref>
 
در سال ۱۳۰۳ خورشیدی، نخستین قانون برای علائم تجاری و صنعتی در ایران وضع شد. این قانون، انحصار علامتهای صنعتى و تجارى را مشروط به ثبت در وزارت تجارت و کسب اجازه استعمال می کرد و نشانه‌هایی را که کاربرد آنها به عنوان علامت تجاری ممنوع بود، از این قرار مشخص می ساخت: «انواع نشان‌ها و مدال‌هاى دولتى ایران و یا خارجه مگر به اجازه مخصوص مراجع مربوطه‏، انگهاى مخصوص دولتى‏، عین یا نقش‌هاى ترکیبى شبیه به بیر‌ق‌هاى مختلفه ملى و دولتى ایران و خارجه.، علائمى که محتمل اختلال انتظامات عمومى و بر خلاف حسن اخلاق یا موهم گمراهى مردم یا تولید رقابت غیر عادلانه بنماید، علائمى که مرکب باشد از ارقام یا کلماتى که معمولا کمیت یا کیفیت یا نوع مال‌التجاره را مشخص می‌دارد یا عبارت است از اسامى مختلفه جغرافیائى‏، انواع علائم مذهبى، علامات هیئت‌ها و مؤسسات رسمى مانند شیر و خورشید سرخ و هلال یا صلیب احمر یا نظائر آن». <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه پنجاهم دوره پنجم مجلس شورای ملی اول سنبله ۱۳۰۳ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-50-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%87-1303-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-22-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-1343}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==