نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
تاسیس عدالتخانه از درخواست های محوری [[جنبش مشروطه]] بود.
* دوران مدرن بعد از مشروطه
دادگستری مدرن در ایران توسط افرادی همچون [[مشیرالدوله]]، [[تیمورتاش]] و نهایتا [[علی اکبر داور]] پایه گذاری شد.
* دوران جمهوری اسلامی
به مدخل [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران]] مراجعه شود.