کاریکلماتور: تفاوت میان نسخه‌ها

*تنبل شرکت بالش بنیان تاسیس کرد.
*ناخوشایندترین تساوی: پارک = پنچر
*خوشایندترین تساوی: یک ساعت تفکر= هفتاد سال عبادت
*روی تابلوی گوسفندفروش نوشته شده بود: "پخش زنده"
*شعر خوبی بود. مخصوصاً قافیه اش خیلی ردیف بود.
*ای کاش حقوقم "عندالمطالبه" بود.
*کفش کهنهپاره در کفشداری خجالت کشید.
*کسی که با دشمن دوست من دوستی کند دشمن من است.
*شاگرد آخر کلاس میوه ها کدو تنبل است.
*دانشمند فرزندانش را به پارک علم و فناوری برد.
*توی دل "کیف پولم" هیچ چیز نیست.
کاربر ناشناس