کاریکلماتور: تفاوت میان نسخه‌ها

*حالش گرفته بود ولی پذیرایی اش دل باز بود.
*آب پرید توی گلوی ماهی.
*یخ آبی است که خودش را می گیرد.
*بار علمی اش زیاد بود دیسک مغز گرفت.
*روی تابلوی پزشک ارتوپد نوشته بود: " متخصص قلب دوم".
*مار به زنش گفت: "ای بی دست و پا"
*پدربزرگ اندامی کوچک داشت.
*شاگرد زرنگ تنبلی چشم داشت.
*راننده ی نمایشگاه کتاب بار علمی زیادی داشت.
*با دل قرص رفتم داروخانه.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس