تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

اشتباه تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{
| name = شفیعیشفتارونی بیکاروبیکار و علاف
 
| fossil_range = {{Geological range|Bashkirian|0|earliest=380|[[کربنیفر]] – [[هولوسن]]}}
| image = Gymnospermae.jpg
| image_caption = Various gymnosperms.
| regnum = [[شفیعیشفتارونی]]
| subregnum = [[نهان شفیعیانشفتارونیام]]
| unranked_superdivisio = [[پیدا شفیعیانشفتا]]
| unranked_divisio = '''Gymnospermae''' (inc. {{Extinct}}; [[گروه شفیعیشفتارونی]])<br>
'''Acrogymnospermae''' (extant only)
| subdivision_ranks = [[شاخه (شفیعیشفتارونی شناسی)]]
| subdivision = [[مخ شفیعیشفتا]] (or Coniferophyta) – Conifers<br>
[[کهن‌ شفیعیانشفتا]] – ''Ginkgo''<br>
[[سرخس شفیعیشفتارونی]] – Cycads<br>
[[شفیعیشفتارونی ‌تباران]] – ''Gnetum, Ephedra, Welwitschia''
}}
شفیعی بسیار بیکار است...
کاربر ناشناس